Roland HABERSETZER

9de Dan karate Japan "Hanshi"

Voorzitter 
Centre de Recherche Budo - Institut Tengu

Soke
Ryu Tengu-no-michi

 

 

Roland Habersetzer is geboren in 1942 en beoefent de gevechtskunsten sinds 1957. In 1961 behaalt hij de 1ste Dan graad en is hiermee één van de jongste franse zwarte gordels. Gedurende 10 jaar spant hij zich in om voor de Franse Karate Federatie het karate in de Elzas te promoten. Maar hij is te ontgoocheld door een al te sportieve en enge aanpak van wat voor hem een culturele uitdrukking en kunst hoort te zijn. In 1974 sticht hij dan het Centre de Recherche Budo (origineel Centre Rhénan Budo en nu Centre de Recherche Budo - Institut Tengu): een internationaal organisme dat alle budokas tracht te groeperen die zich echt bekommeren om de spirituele toekomst der Chinese en Japanse vechtkunsten.

In dat algemene kader en doorheen ontelbare stages en conferenties over de ganse wereld, maar ook door een indrukwekkende encyclopedie boeken en teksten, heeft hij echt pionierswerk verricht en getracht de traditionele waarden van deze disciplines ten alle prijzen te behouden.

Volledig terecht wordt hij dan ook beschouwd als een expert in de Japanse (Budo) en Chinese (Wu Shu) vechtkunsten. Hij wordt hiervoor erkend zowel in Frankrijk, China als Japan: in 1992 wordt hij benoemd tot 8ste Dan Karate in Japan. Dit is de echte erkenning en waardering van een uitzonderlijke inspanning en grote doeltreffendheid.

In 2006 komt de opperste beloning, tijdens zijn bezoek aan Japan wordt hij 9de Dan.

Zijn Japanse meesters maken hem tevens Soke van zijn Ryu Tengu-no-michi. De vereniging past zijn naam dan ook aan in Centre de Recherche Budo - Institut Tengu.

Met meer dan 70 werken gepubliceerd sinds 1968 is hij ongetwijfeld op wereldvlak de belangrijkste auteur van de grootste encyclopedie ter wereld gewijd aan gevechtsdisciplines. Zijn werk is zowel een referentie op het vlak van historiek, techniek en pedagogiek in alle landen met franse uitdrukking maar ook elders. Ongetwijfeld trekt hij hiermee de aandacht van alle beoefenaars die enkel het sportieve aspect bekijken zonder de nodige culturele achtergrond. Vanuit de bakermat van CRB, gevestigd te Straatsburg, combineert hij gevechtstechnieken en het behoud van traditionele waarden.

Als expert in karatedo, kobudo en tai ji quan wil hij alle pistes ontdekken om op doeltreffende wijze de vechtkunst te beleven : hiertoe zelf het gebruik van eigentijdse wapens.

Gelijklopend aan de talrijke activiteiten als budoka doet hij, in de schoot van het Tengu instituut opgericht in 1995, veel opzoekingwerk waarbij alle gevechtsvormen worden vergeleken en bundelt hij dit alles in een globaal concept van persoonlijke verdediging (Geïntegreerde Verdedigingstechnieken) die meer afgestemd zijn op de noden van de actuele maatschappij.

De originaliteit van dit systeem berust vooral in de mogelijkheden om te werken in alle richtingen, op de capaciteit deze technieken te integreren volgens de behoefte en omstandigheden alsook op een ethiek die erop gericht is op een intelligente manier zijn kennis te gebruiken in een conflictsituatie.

Het is deze geest van research eigen aan de lange traditie die hem typeert alsook de realistische aanpak in zijn houding: deze werkwijze is hij de voorbije 44 jaar steeds trouw gebleven.

Roland Habersetzer is, in de schoot van de uitgevrij Amphora, verantwoordelijk voor de “Encyclopédie des Arts Martiaux”, “Budoscope” en “Cahiers des Arts Martiaux”(zie literatuur)

Tijdens zijn laatste bezoek aan Japan (april 2006) ging Shihan Roland HABERSETZER op bezoek bij Hanshi Tsuneyoshi OGURA,  en Hanshi Tadahiko OHTSUKA te Tokyo.   

Deze meesters besloten hem volgende titels toe te kennen :

Titel van Soke (meester stichter) van de Tengu Ryu Karate-do. (Tengu-no-michi)
Titel van Hanshi 9de Dan toegekend door Tsuneyoshi OGURA, die hem reeds op 12/11/1973 tevens de 5de Dan graad toekende. 

Wil je meer weten over zijn artikels in diverse bladen met betrekking op vechtkunsten en de nog beschikbare boeken van zijn hand ga dan naar de site www.tengu-no-michi.be of www.tengu.fr

 

Gesticht in 1974 werkt deze vereniging zonder winstoogmerk (Wet van 1901 in Frankrijk) zoals een school (ryu) onder de directe en exclusieve leiding van Roland Habersetzer, 9de Dan (Hanshi). CRB - IT (Centre de Recherche Budo - Institut Tengu) bestaat bewust slechts uit een beperkt aantal Dojo's en de activiteiten zijn zorgvuldig gekozen. Elke nieuwe aansluiting is te overwegen maar niet eenvoudig: een nieuwe aanvraag dient duidelijk gemotiveerd te zijn.

CRB - IT groepeert actueel Dojos uit Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Canada en Rusland...in totaal zo’n 25. De hoofdzetel bevindt zich in Straatsburg (Frankrijk).

CRB - IT vecht constant om de traditionele waarden van het Budo te bewaren en weigert daarom elke sportieve en misvormende oriëntatie. CRB - IT maakt geen deel uit van de zogezegde “officiële” federaties.

Een aansluiting bij CRB - IT geldt van september tot september en  wordt afgesloten op twee niveaus: vooreerst de Dojo die de school van R.Habersetzer wil volgen en nadien de aansluiting van alle leden, zonder uitzondering.

Het CRB - IT bestuur behoudt zich het recht voor om elke nieuwe aansluiting of hernieuwing van een Dojo te weigeren als de oriëntatie van de Dojo, of van één of meerdere leden niet meer conform is aan de ethiek uitgedragen door de vereniging.
 

CRB - IT: waarom en hoe ?

Ontgoocheld door de sportieve ontwikkeling die karate nam, wordt het 'Centre de Recherche Budo' in 1974 gesticht door Roland Habersetzer. CRB wil de gevechtskunsten onderwijzen als een echte levenskunst... Later zal de vereniging zich verder ontwikkelen tot "Centre de Recherche Budo - Institut Tengu".

Alle budokas bekommerd om het behoud van de spirituele toekomst van het Budo, bedreigd door een al te sportieve aanpak, vinden er een aanknooppunt en treffen er elkaar op geregelde basis om aldus te kunnen evolueren in de traditionele geest.

R.Habersetzer, één der eerste zwarte gordels karate in Frankrijk breekt met de federatie omdat deze als een grote machine werkt en door de competitie vooral de “slechte” kant van de mens ontwikkelt. Na een periode van 1956-57 aan de Montagne Ste Genevieve bij Henri Plée, pionier van karate in Europa, gaat hij zijn eigen weg.

Actueel telt CRB - IT zo’n 25 Dojo's verspreid van Canada tot Rusland. Elke dojo werkt zelfstandig maar volgt het CRB - IT onderricht. Een nieuwe Dojo kan een aansluiting vragen; de ethiek en motivatie dient identiek te zijn aan deze van CRB - IT.
    (vertaling van een publicatie van Ludovic Mauchien uit de revue Karaté-Bushido van maart 2000, aangevuld door D.Traweels)


De ontwikkeling van de vereniging heeft zich ondertussen verder gezet. Roland Habersetzer stichtte in 1995 het instituut Tengu met een gepassioneerd onderzoek naar een oplossing voor de martiale problematiek (sportieve afkooksels en ludieke beoefeningvormen), dat zich zowel nu als naar de toekomst toe stelt. Het leidde hem naar het opnieuw afstemmen van de technieken, tactieken en gedragingen uit het klassieke karate op de huidige realiteit. Hij noemde "zijn weg", de "Weg van de Tengu" ("Tengu-no-michi"). Het is een voorbeeld van een nieuwe verantwoordelijkheidszin, van een wil, van een budo-evolutie geactualiseerd met een mentaal gedrag en technische middelen in harmonie met de eisen van de moderne wereld. Door na 48 jaar van progressie in het klassieke karate, een school (ryu) van geïntegreerde gevechtskunsten (Shin budo) op te richten, nl. "Tengu-no-michi", heeft Soke Habersetzer niets anders gedaan dan de levende geest van de Traditie door getrokken naar het huidige tijdstip. (zie Habersetzer).

 

Met de herkenning van zijn Ryu "Tengu-no-michi" (Zie Tengu) werd de naam van de vereniging aangepast naar C.R.B. - I.T. (Centre de Recherches Budo - Institut Tengu)

 

CRB-IT is een traditionele en culturele benadering van het Budo...

Essentieel in de CRB ethiek is de opvoeding in het Budo: de vorming tot krijger, wat een persoonlijke inzet vergt die ver uitstijgt boven het technisch en fysieke aspect. In competitie verlaten de mensen de Dojo met het idee dat ze de “betere” zijn. Dat is mooi, esthetisch, machinaal,... maar zeker geen levensschool. Een individu kan slechts een concept van leven en dood hebben als het een wapen in handen heeft...en de sportieve karate is zeker geen wapen. Een mae-geri die in wedstrijd telt, zal niet perse doeltreffend zijn in een echt gevecht. Een Japanse spreuk stelt zeer juist de echte waarde van het Budo en stelt dat een wapen een schat is indien bewaard in de schede. Deze gedachte wordt door R.Habersetzer uitgedragen sinds 1962, datum waarop hij door de Franse federatie werd gevraagd het Budo te verspreiden in het Oosten van Frankrijk.

Een keuze, een levenskunst met een culturele en spirituele evolutie erbij. De beoefenaars moeten evolueren door “research” zoals ze leven door te ademen. 

CRB is tevreden te kunnen werken met zijn Dojos en te beseffen dat de intuïtie nu stilaan werkelijkheid is geworden.

 

© 2019, website powered by Twizzit.com